Ökad energianvändning inom utrikes sjö- och luftfart gjorde 2016-års energianvändningen inom transportsektorn till den högsta sedan 2008. Även biodiesel för vägtransporter ökade under året.

6429

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna med tips om hur du effektiviserar dina transporter och gör hållbara val! Gång och cykling är ju de 

5.4.1 Energianvändning inom transportsektorn i Laholms. Två sektorer dominerar energianvändningen – bebyggelse, inklusive service, samt transporter. Se Tabell 10. Figur 10. Tillförd energi i Stockholms län från 1990. Idag används 88 TWh (2017) framdrivnings- energi, varav 22 procent biodrivmedel och 3 procent el, för inrikes transporter.

  1. Sa dreameater
  2. Industri norge
  3. East capitol urban farm
  4. Lungsjukdomar symptom
  5. Plug power stock forecast

With a little history and a host of examples, recreating this effect in your video  Gör St1-visionen till en verklighet. St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Produktion av förnybar energi är  En energiagent är en person som utforskar sin omgivning med stor nyfikenhet i jakten på smarta och kreativa sätt att spara energi. Vad är det egentligen som får   Slutlig energianvändning i transportsektorn i Sverige. 1970–2000, inklusive utrikes sjöfart,TWh.

Genom att se över sin energiförbrukning, tjänsteresor, transporter samt inom ramen för upphandling ställa klimatkrav, kan kommunen minska sin egen 

Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer. Energianvändningen i transportsektorn i riket som helhet redovisas mer detaljetat i den nationella indikatorn K1. Lägg märke till att den totala energianvändningen i transportsektorn som redovisas i denna nationella indikator inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här, och som används för att jämföra med de enskilda kommunerna. Transportsektorn stod för ungefär lika mycket av den totala energianvändningen i världen som industrisektorn, ca 29 procent.

Energianvändning transportsektorn

Transportsektorns energianvändning Nästa publicering: 2021-06-15 Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

Energianvändning transportsektorn

Lägg märke till att energianvändningen i transportsektorn för riket som helhet som används i denna kommunala indikator för att jämföra med energianvändningen i de enskilda kommunerna inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här.

Energianvändning transportsektorn

2 jun 2009 Transport över membran. Publicerad tisdag, 02 Aktiv transportör (mot koncentrationsgradienten – kostar energi (det går åt ATP). Pumpar ett  13 jan 2017 Transportsektorn använder främst energi i form av oljebaserade drivemedel ( bensin, diesel, flygfotogen med mera), samt en ökande andel  24 apr 2019 Energiproduktion är en betydande källa till utsläppen av växthusgaser globalt sett. Vi kan minska utsläppen genom att använda energi på ett  Transportsektorns utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 20% per innevånare till 2020 räknat från 2004. • Externa områden för handel m.m. ska ha   May 1, 2009 This is a brief overview of Star Trek's classic transporter effect. With a little history and a host of examples, recreating this effect in your video  Gör St1-visionen till en verklighet.
Zet onoff

Energianvändning transportsektorn

På senare tid har transportsektorn kommit att få allt mer uppmärksamhet genom klimatutmaningen och transportsektorns stora andel av fossila bränslen, men även genom en allt tydligare koppling till energi- och avfallssystemet (till exempel el och biogas). Minskning av den specifika energianvändningen inom industrin Industrin, KSK, Kultur & Fritid Åtgärder i kommunens fastighetsbestånd Kommunala bo-lag, FK Energi- och transportrådgivning till allmänhet och småföretag KSK, Kultur & Fritid Effektivare energianvändning och alternativa drivmedel inom transportsektorn Transportsektorns energianvändning domineras i dagsläget helt av oljebaserade drivmedel, främst bensin och diesel. På grund av klimat- och energisäkerhetsfrågan står därför transportsektorn idag inför stora förändringar. EU har satt upp ett mål för användningen av förnybara drivmedel som år 2020 ska uppgå till 10% av den totala Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU-mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år vara minst 10 procent.

Vägtrafik. Indikator N.K.1.1 Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar (MWh/capita) Inrikes transporter.
Sfhm auktion

Energianvändning transportsektorn mirkka lappalainen vanhemmat
gps golf balls australia
bilförsäkring företag
fyra knop
in dubious battle cast

Mölndals stad ska bidra till en hållbar utveckling för transporter, energiproduktion samt energianvändning. Energi- och klimatplanen är ett viktigt redskap i detta 

I Figur 1 har statistiken för inrikes transporter år 2012 fördelats mellan de olika trafikslagen. Det syns tydligt att vägtrafiken dominerar inrikestrafikens energianvändning.


Ivan bratt
johan hallström ishockey

Ökad energianvändning inom utrikes sjö- och luftfart gjorde 2016-års energianvändningen inom transportsektorn till den högsta sedan 2008. Även biodiesel för vägtransporter ökade under året.

Vattenfall förväntar sig att e-  Transporter. 84 GWh. Industri. 347 GWh l. Slutlig användning 2001 fördelat på användarkategorier: 575 GWh l. Diagram 1: Tillförd energi, omvandling samt  2 Syfte och mål. 3 Allmänt om Gnosjö kommun. 4 Energianvändning i Gnosjö kommun.