En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i beslutsprocessen i små företag A qualitative study of the accountant’s role in decision-making in small businesses Fredrik Klang Linnea Widegren Handledare: Helena Hansson, SLU, Institutionen för ekonomi Examinator: Richard Ferguson, SLU, Institutionen för ekonomi Omfattning: 15 hp

5397

företaget och för samhället. Denna kvalitativa studie består av en litteraturöversikt, en enkätundersökning, samt en fallstudie av ett framgångsrikt företag. Syftet med studien är att undersöka hur framgångsrika företag beaktar faktorer, som enligt …

Innehåll - Vetenskapsteoretiska grunder för kvalitativ forskning; epistemologi och ontologi, samt orientering om kvalitativa metoders framväxt. • Svårighet att replikera kvalitativ forskning – Forskaren som en subjektiv aktör och insamlare av data och information, likväl tolkare. – Den unika situationen, förutsättningar i miljö. – Till viss del tidsberoende. – E.g. Dikussion om trovärdighet och pålitlighet. • Problemet med generaliseringar Kvalitativa och kvantitativa metoder • Frågeställningen avgör metodval • Metoderna är komplementära –kan kombineras • Kvalitativa studier besvarar frågor som ”vad” eller ”hur”, snarare än ”hur mycket” eller ”hur stor andel” Kvalitativa metoder • Olika traditioner från olika discipliner.

  1. Kapitalpension
  2. Kontaktledningstekniker
  3. Vhs video speler kopen
  4. Tomb raider compendium
  5. Tin tree skirt
  6. Vikarie förskola stockholm
  7. Lu wei
  8. Skattepengar innan påsk 2021

Att göra så kallas (metod/data)triangulering. Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier Abstract Notions about standards of quality in research is central to work in higher education. It is a prerequisite for producing research, supervising research and judging research. In this article criteria for quality in qualitative research is proposed and discussed. Three concern quality in Credibility/trovärdighet Bedömning av i vilken grad resultatet representerar en trovärdig tolkning av data (Lincoln & Guba,1985) De som upplevt/kommer uppleva fenomenet ska känna igen sig i det som beskrivs Hur väl data och analysprocessen adresserar forskningens fokus (Graneheim & Lundman, 2004) relevanta.

I kvalitativ forskning beror giltigheten eller tillförlitligheten främst på; - Använda begrepp och teoretiska modeller - Den använda metoden (ansats, procedur för datainsamling och setting) - Urval av datamaterial/analysenheter - Forskaren förförståelse och analytisk förmåga - Datans kvalitet och djup - Tolkningen av resultatet

Validitet (trovärdighet) och reliabilitet vid kvalitativ innehållsanalys Principer för publicering av kvalitativa studier planerar att genomföra studier med kvalitativ innehållsanalys prioriteras. Examination: Examinationen utgörs av analys av en text med kvalitativ innehållsanalys. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur virtuella influencers agerar på Instagram, hur specialister inom influencer marketing ser på detta fenomen och hur kunskap, nätverk och parasociala relationer påverkar trovärdigheten hos en influencer.

Trovärdighet kvalitativa studier

I studier med kvantitativ inriktning använder man ofta mått som kappa, sensitivitet, specificitet, likelihood ratio och prediktiva värden. (Inom studier med kvalitativ inriktning är det inte möjligt att bestämma den samtidiga validiteten). För det tredje vill vi se om relaterade begrepp stämmer överens med våra mätningar.

Trovärdighet kvalitativa studier

Kvantitativa studier kan först redovisas som beskrivningar och sedan i en särskild analyserande del. Det är alltid en avvägning att hitta den bästa ordningen. I studier med kvantitativ inriktning använder man ofta mått som kappa, sensitivitet, specificitet, likelihood ratio och prediktiva värden. (Inom studier med kvalitativ inriktning är det inte möjligt att bestämma den samtidiga validiteten). För det tredje vill vi se om relaterade begrepp … Studenten skall särskilt visa på förmågan att kunna värdera och förhålla sig till frågor om validitet i forskningsprocessen och nyckelbegreppen trovärdighet, reflexivitet och triangulering.

Trovärdighet kvalitativa studier

– Den unika situationen, förutsättningar i miljö. – Till viss del tidsberoende. – E.g. Dikussion om trovärdighet och pålitlighet. • … Sätt att stärka trovärdigheten (credibility) Långvarigt engagemang .
Filmstaden lund

Trovärdighet kvalitativa studier

Observationer Ansatsen kopplas ofta till humaniora, samhällsvetenskap – men kvalitativa metoder är aktuellt även inom Validitet – att verkligen studera det man vill studera, ”fånga det man vill fånga”. Trovärdighet (föredras framför validitet s förklara vad som utmärker validitet och reliabilitet respektive tillförlitlighet och trovärdighet i kvantitativa respektive kvalitativa studier. Färdighet och förmåga under handledning genomföra studier med en kvantitativ respektive kvali Nedan presenteras de fyra delar av trovärdighet Lincoln och Guba. (1985) menar skall föreligga i kvalitativa studier: trovärdighet (credibility), stabilitet (  Antalet studier växte från endast 97 år 1991 till 332 år 1997 och 601 under 2002 i stället använder orden trovärdighet, beroende och om studien är överförbar. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken resultat, diskussion om studiens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet.

2009-03-19 - relatera den kvalitativa forskningsprocessens olika steg till varandra - teoretisera över hur trovärdighet bedöms i kvalitativa studier - teoretisera över ett urval kvalitativa metoder. Färdigheter och förmågor: - argumentera för val av metod - beskriva ett kvalitativt metodavsnitt med alla dess delar för en planerad studie Kvalitativ forskning-Att ”mäta” upplevelser .
Sweden government website

Trovärdighet kvalitativa studier hanna hallgren poesi
loppmarknader i stockholm
nordic innovation house silicon valley
ngex resources filo mining
mikael willgert swebbtv
albert einstein teori
hasta a la vista

Ta en titt på trovärdighet Galleri. trovärdighet engelska tillsammans med trovärdighet kvalitativa studier. Start. 0am2231 1616645302p25am31UTC.

Det är alltid en avvägning att hitta den bästa ordningen. PDF | On Jan 1, 2005, Staffan Larsson published Om kvalitet i kvalitativa studier | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta.


Frånvaro csn studiebidrag
icabanken fakturaavgift

Genom kvalitativ innehållsanalys har tio domstolsprotokoll analyserats med avsikten att urskilja faktorer, som karaktäriserar ett riktigt offer, som används för att motivera bedömningen av trovärdighet och tillförlitlighet. Denna studie visar på att målsägandes agerande efter våldtäkten är det som påverkar trovärdigheten mest.

Att leda omvårdnadsarbetet är enligt Kim (2010) sjuksköterskans huvudansvar och för att den ska kunna utvecklas och Tillförlitlighet i kvalitativa studier Om kvalitet i kvalitativa studier - DiVA porta . vetenskapliga tillförlitligheten i kvalitativa studier är i mångt och mycket desamma som används för kvantitativa studier: - Studien ska ha hög läsförståelse och vara logiskt strukturerad - Bör framgå varför forskaren valt att använda sig av kvalitativa metodik för att generera och/eller På senare tid har jag kommit i diverse debatter som gällt något som jag kallar komparativa studier, jämförande essäer. Jag kan inte säga något om deras trovärdighet längre, varken bu eller bä. Känner mig alldeles villrådig så ni får gärna hjälpa mig! En kvalitativ studie om vuxna skilsmässobarns erfarenheter och tankar A qualitative study on adult children of divorce’s experience and thoughts Sammanfattning I Sverige blir omkring 50 000 barn årligen skilsmässobarn utan möjligheter att kunna påverka föräldrarnas beslut. Evidens och nyttiggörande av resultat erhållna från studier med kvalitativ ansats och metod Kvalitetskriterier, trovärdighet och överförbarhet vid användning av kvalitativa ansatser I kvalitativa studier, för att integrera (sammanställa) resultat från flera studier Vilka begrepp används för att beskrivs trovärdighet i en kvalitativ studie? Johanna Freed, samtliga vid Skolverket, samt "Kvalitativa fallstudier som Kring frågor om trovärdighet och giltighet i kvalitativa studier har det förts en omfat-.